Tvari koje u dodiru s vodom oslobađaju zapaljive plinove